Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet: 12 september 2018

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u www.mensquare-store.com gebruikt. Uw toegang tot en het gebruik van de service is afhankelijk van de aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezokers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service, of deze gebruiken. Door de service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden heeft u mogelijk geen toegang tot de service.

 

Artikel 1: Definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Bedrijf: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mensquare Retail B.V. herenmode;
 2. Klant: de persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf en neen niet-persoonlijke overeenkomst met de onderneming sluit;
 3. De niet face-to-face overeenkomst: een overeenkomst waarbij technologieën exclusief worden gebruikt voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst in het kader van een door het bedrijf georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten.
 4. Communicatietechnologie: een medium dat kan worden gebruikt voor het maken van een contract, zonder dat de klant en het bedrijf elkaar in dezelfde ruimte ontmoeten;
 5. Reflectieperiode: de periode waarin u het recht hebt om het herroepingsrecht te gebruiken zonder opgaaf van reden.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om de overeenkomst op afstand te beëindigen tijdens de bedenktijd, zonder opgaaf van redenen; 
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Transactieduur: niet-face-to-face-overeenkomst biedt producten te koop aan die op voorraad en in service zijn;
 9. Persoonlijke informatie: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier

 

Artikel 2: Identiteit van de onderneming

Mensquare is de naam van ons online platform. 

Mensquare 
Halstraat 36, 4811HX, Breda 

Telefoonnummer: 076 5220525
E-mailadres: [email protected] 

KvK-nummer: 88117928
BTW-indentificatie number: NL864508931B01

Je kunt ons bellen op maandag tussen 13:00 en 18;00, van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 18:00.

Artikel 3: Taal en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en elke persoonlijke overeenkomst die tussen het bedrijf en de klant is gesloten.

 

Artikel 4: Het aanbod

 1. Alle producten die Mensquare via haar website te koop aanbiedt, worden aangeboden onder de voorwaarde dat de producten op voorraad zijn bij het bedrijf.
 2. Alle producten die door het bedrijf worden aangeboden via haar website worden aangeboden onder de voorwaarde dat deze binnen de Europese Unie plaatsvinden.
 3. Alle producten worden voorzien van een beschrijving en een of meerdere afbeeldingen, waarbij de omschrijving en de afbeeldingen samen een voldoende gedetailleerd en waarheidsgetrouw beeld geven van de producten, zodat de consument het aanbod naar behoren kan beoordelen. 
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.
 5. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief belastingen, mits er binnen Europa besteld wordt. Wanneer een bestelling naar het buitenland verzonden wordt, betaalt de consument importkosten.

 

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van een elektronisch bericht. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument het contract opzeggen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt het voor een veilige webruimte. In het geval dat de klant elektronische betalingen kan doen, zal het bedrijf de toepasselijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6: Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, wordt het bedrag dat eigendom is van de klant in elk geval onmiddellijk betaald bij de bestelling van het product.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens onmiddellijk aan het bedrijf te melden.
 3. De ontvangst van de betaling wordt elektronisch aan de klant bevestigd
 4. Betaling kan plaatsvinden via de betalingsmogelijkheden op de website, bijvoorbeeld iDeal, Mister Cash, MasterCard, PayPal, Mastercard & Visa.
 5. Wanneer een betaling wordt voldaan met creditcard op de webshop, zal de kaart van de klant gelijk belast worden.

Artikel 7: Levering

 1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van de bestellingen van producten.
 2. De verzending van producten vindt plaats via Post.NL of een ander bedrijf voor e-mailbezorging, dit alles ter beoordeling van het bedrijf.
 3. Zodra de producten zijn verzonden, wordt de klant per e-mnail op de hoogte gebracht. In deze e-mail wordt de klant voorzien van een zogenaamde ‘track & trace code’.
 4. Het bedrijf streeft ernaar de producten binnen 1 tot 3 werkdagen na acceptatie van de bestelling te verzenden. In geval van vertraagde levering od indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd. De klant ontvangt uiterlijk een maand na het plaatsen van de bestelling een melding. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij het bedrijf tot het moment van levering aan de klant.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. Gedurende 14 kalenderdagen heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen. Deze periode begint op de dag van ontvangst van het product. Na deze 14 dagen heb je nog 14 dagen om het product naar ons te retourneren.
 2. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij de producten aan het bedrijf retourneren met alle geleverde accessoires en indien mogelijk in de originele staat en verpakking, zo snel mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen (na gebruik gemaakt te hebben van het herroepingsrecht) na de beëindiging en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructie van Mensquare.
 3. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. In het geval dat het gekochte product schoenen betreft, vragen wij de klant om deze op een zachte ondergrond te plaatsen, zodat de zolen geen gebruikssporen vertonen. Als het product is voorzien van een ‘tag’, vragen wij je om deze te laten zitten indien mogelijk. 
 4. Gedurende de periode dat de consument het product in zijn bezit heeft, zal hij het product en de verpakking zorgvuldig behandelen.

Artikel 9: Retour

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. De klant verbindt zich ertoe de instructies met betrekking tot de retourzending van Mensquare in acht te nemen.
 3. Het bedrijf verbindt zich ertoe de betaalde aankoopprijs minus de retourkosten zo snel mogelijk terug te betalen, gericht op 1 tot 3 werkdagen.
 4. Als de klant ervoor moet zorgen dat de items zich in dezelfde staat bevinden, worden ze ontvangen met alle tags nog bevestigd indien mogelijk.
 5. Artikelen in de sale kunnen worden geruild of geretourneerd. 
 6. Als het bedrijf weet dat het geretourneerde product versleten en/of gebruikt is, is het mogelijk dat het bedrijf de aankoopprijs (deels of helemaal) niet terug zal betalen. 

Artikel 10: De prijs

 1. In geval een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd, behalve voor prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven.
 2. Indien er geen geldigheidsduur wordt vermeld, kan het bedrijf de prijzen van de aangeboden producten te allen tijde wijzigen.

Artikel 11: Conformiteit en garantie

 1. Het bedrijf garandeert dat de producten zullen voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in de aanbieding, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan ​​op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 12: Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden bij het bedrijf ingediend met een volledige en duidelijke beschrijving, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail binnen een redelijke termijn nadat de klant de klacht (en) heeft gemeld.
 2. Bij het bedrijf ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen (gerekend vanaf de datum van levering) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt het bedrijf binnen de termijn van 30 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.